Liên hệ
Northern Saigon Hotel
11A Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T. (84.28) 38251.751 - 38251.752
Sales Corp: corp@northnerhotel.com.vn
Sales Banquet: sales@northernhotel.com.vn
Sales Leisure: adosm@northernhotel.com.vn
Reservation: reservation@northernhotel.com.vn
Follow us
GỬI YÊU CẦU